Rodina, děti a mládež

Seznam služeb

A

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

Mateřské centrum (poradna, tvořivá dílna, pravidelné akce ad.), za poplatek 

Mikrojesle (miniškolka) zaměřené na péči o děti, která nabízí pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí

Armáda spásy v ČR

Azylový dům pro matky s dětmi

Armáda spásy v ČR

Klub Fontána - pro děti a mládež od 6 do 16 let

tel. 773 770 296, 773 770 287

Armáda spásy v ČR

Jonatán - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (posilování rodičovských kompetencí, rodinné poradenství, poradenství v péči o děti, podpora při hledání zaměstnání apod.)

C

Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Raná péče pro děti se sluchovým postižením

Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov - poskytuje poradenství při zvládání potíží v mezilidských vztazích, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi včetně mediace dohod o výchově dětí a  uspořádání vzájemných vztahů

tel. 776 806 475

Č

Člověk v tísni, o. p. s.

Předškolní kluby, doučování, poradenství a prevence

Předškolní kluby jsou obdobou běžné mateřské školy. Jsou určené pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich hlavním úkolem je připravit děti na přechod do běžné mateřské školy. Kapacita každého klubu je 12 dětí a jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin.

Předškolní klub Kamarád

 • Písečná 5306, Chomutov  
 • 778 498 316               
 • simona.zralikova@clovekvtisni.cz

Předškolní klub Človíček

 • Školní pěšina 5212, Chomutov
 • 777 367 646               
 • nikola.zikesova@clovekvtisni.cz

Doučování

Služba určená pro děti, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává adekvátní podpory. Doučování probíhá individuálně přímo v rodině dítěte nebo skupinově.

Skupinové doučování je realizováno na adresách:

 • ZŠ Písečná 5144, ZŠ Na Příkopech 895, ZŠ Školní 1480, Chomutov
 • 775 443 529               
 • monika.bartuskova@clovekvtisni.cz

Kariérní a pracovní poradenství

Služba je určená pro mladé lidi ve věku od 15 do 26 let, kteří hledají podporu během vzdělávání. Cílem je přispět k úspěšnému ukončení studií na střední škole, což dává mladým lidem šanci uplatnit se na pracovním trhu. Pracovník motivačních a podpůrných aktivit pro mládež se mládeži věnuje jak individuálně, skupinově a realizuje workshopy na školách.

 • Školní 1294, Chomutov
 • 778 406 340               
 • dana.slamova@clovekvtisni.cz

Preventivní služba

Služba určená pro mladé lidi ve věku 15 – 26 let, kteří mají problém s dodržováním společenských norem. Součástí je i Preventivní program, který realizujeme ve spolupráci s chomutovskou pobočkou Probační a mediační služby, OSPOD a dalšími institucemi z Chomutova, které se s mladými lidmi potkávají.

 • Školní 1294, Chomutov
 • 777 787 932              
 • martin.slavik@clovekvtisni.cz

D

Demosthenes, o. p. s.

Raná péče o děti s vývojovými poruchami

Dětský domov Chomutov

Dětský domov je druh školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. Do dětského domova se umisťuje mládež obojího pohlaví ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání. Patří sem mládež, kterou je třeba okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud.

tel. 474 624 285

Dětský domov Vysoká Pec

Dětský domov je druh školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. Do dětského domova se umisťuje mládež obojího pohlaví ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání. Patří sem mládež, kterou je třeba okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud.

Diakonie ČCE - středisko Praha

Služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku

Detašované pracoviště: Jindřichova 337, Děčín

Dobrovolnické centrum, z. s.

Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

 • 606 512 905               
 • dcul@dcul.cz

Kochova 1185, Chomutov

 • 474 447 395                
 • anna.mala@kzcr.eu

Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov

Poskytuje volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé (kroužky výtvarné, počítačové, jazykové, taneční, hudební, pro rodiče s dětmi, tábory, pravidelné akce ad.), za poplatek

E

EDA cz, z. ú.

Raná péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami

tel. 724 400 820, 773 668 406

F

Fond ohrožených dětí, z. s.

Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nabízí přechodnou rodinnou péči dětem, které nemohou žít ve své rodině na základě žádostí rodičů, soudního rozhodnutí nebo žádosti orgánu sociálně právní ochrany. Péče je hrazená na základě doložení výše příjmu zákonného zástupce.

tel. 724 667 648, 474 650 575

K

K srdci klíč, o. p. s.

Byty na půl cesty v Chomutově

Křesťanské centrum pro rodinu Horizont

Kluby  pro děti a studenty, rodinné poradenství, setkávání, volnočasové prorodinné aktivity

M

Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

Magistrát města Chomutova - Odbor školství

Městská policie Chomutov

tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

Městská policie Jirkov

tel. 474 654 179, 732 981 010

Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

tel. 474 616 411, 474 616 463

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení

tel. 774 422 012, 474 684 432

Montessori, rodinná mateřská škola, o. p. s.

Dětská skupina pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky (zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte), mikrojesle (péče o děti, která nabízí pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí)

tel. 608 081 838, 606 865 111

N

Národní ústav pro autismus, z. ú.

O

Oblastní charita Chomutov

Dětská skupina U krtečka pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky (zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte), volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny

Oblastní charita Most

Služba je poskytována v Jirkově, možnost potravinové pomoci.

tel. 733 355 662, 776 620 421

Oblastní charita Most

NZDM Zahrada - pro děti a mládež od 15 do 26 let

Oblastní charita Most

NZDM KHAMORO - pro děti a mládež od 6 do 26 let

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

tel. 474 637 511, 474 637 611

Opravdové montessori, z. s.

Dětská skupina Kouzelná školička pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

P

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o.

Poskytuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let, diagnostiku příčin výchovně vzdělávacích obtíží, psychologická a speciálně pedagogická pomoc, služba je zdarma

tel. 474 699 200

Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Služba pomoci obětem trestných činů

 • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
 • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

Poradna pro oběti trestných činů

 • 606 053 188
 • michalkova.pms@gmail.com

R

Rodinné centrum Kolibřík Chomutov

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé, poradenství, příměstské tábory, bazárek oblečení ad., za poplatek

Rodinné centrum Rozmarýn

Výtvarné, hudební aktivity, pravidelné akce pro rodiny, půjčovna vybavení ad., za poplatek

S

Sedmikráska Žatec, z. s.

Dětská skupina Jitřenka pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

Sociální služby Chomutov, p. o.

Sociální poradna Kamenná - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

tel. 725 958 894, 474 659 241, 728 897 523

Sociální služby Chomutov, p. o.

Azylový dům pro matky s dětmi i celé rodiny

Sociální služby Chomutov, p. o.

Dětské skupiny Mája a Vilík pro děti od 1 roku do 3 let věku zaměřené na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

Solid Ground, z. s.

Mateřské centrum a dětský klub u Broučka - zaměření na rozvoj výtvarných, pohybových a sociálních dovedností dětí

Speciálně pedagogické centrum Měcholupy – Detašované pracoviště Chomutov

Poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich rodičům – zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, služby jsou zdarma

Spolek Prohandicap Jirkov

Rozvoj dobrovolnictví, pomoc rodičům handicapovaných dětí, převoz do škol, zajištění asistenta, kontakt s úřady a možnost zúčastnit se společenských a kulturních akcí, půjčování pomůcek

tel. 474 684 432, 777 338 391

Středisko volného času Domeček Chomutov

Zajišťuje volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé (kroužky hudební, jazykové, počítačové, výtvarné, taneční, sportovní, pro rodiče s předškoláky, pravidelné akce ad.), za poplatek

Středisko výchovné péče Dyáda, pracoviště Chomutov

Zabývá se výchovnými problémy, záškoláctvím, prevencí sociálně patologických jevů, vztahy mezi spolužáky, v rodině a při řešení krizových situací - pro děti od 3 do 26 let, služba je zdarma

Světlo Kadaň, z. s.

Klub Kámen - pro děti a mládež od 6 od 26 let

Světlo Kadaň, z. s.

Klub MOLO - pro děti a mládež od 6 do 26 let

Světlo Kadaň, z. s.

Projekt Lepší uplatnění - podpora mladých lidí od 15 do26 let k dokončení studia a nalezení pracovního uplatnění

Světlo Kadaň, z. s.

Sociální centrum Kamínek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (posilování rodičovských kompetencí, rodinné poradenství, poradenství v péči o děti, podpora při hledání zaměstnání apod.)

Světlo Kadaň, z. s.

Programy primární prevence rizikového chování - certifikovaný program "Světlem k prevenci" určený pro školy (besedy, exkurze, školení), za úhradu

Ú

Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

Chomutov, Cihlářská 5909

 • 950 118 511   
 • 950 118 528               
 • jitka.reiterova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 265               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

Chomutov, Cihlářská 4107

 • 950 118 511               
 • 950 118 522      
 • krista.stehlikova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 251               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

tel. 950 118 511, 950 118 514

V

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna

Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se o děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

tel. 603 881 378

W

Women for Women

Komplexní program, ve kterém poskytuje organizace rodičům samoživitelům a jejich dětem podporované bydlení v samostatných bytech v Mostě a v Praze. Souvisle s tímto programem fungují návazné služby vedoucí k řešení rodinných a existenciálních problémů.

Právní poradenství a zastupování, psychologické a terapeutické služby, sociální a finanční poradenství, vzdělávací program „Vědomé rodičovství“

Z

Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s. r. o.

Dětská skupina Evička pro děti od 1 roku do 3 let věku zaměřená na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

tel. 773 585 388